සුළු පරිමාණ ධීවර කර්මාන්තය සවි බල ගැන්වීම : හැඳින්වීම