සුළු පරිමාණ ධීවර කර්මාන්තය සවි බල ගැන්වීම: වැඩිදුර මුලාශ්‍රයන්