සුනාමියෙන් වැනසීගිය ග්‍රාමීය ප්‍රවාහන පද්ධතිය නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය සදහා මග පෙන්වීමක් : සැකසුම් උපදෙස්