ස්ථිර නිවාස සඳහා කුඩා පරිමාණයේ නිවාස සැලසුම් හා සේවා සැලසුම් සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය: සැකසුම් උපදෙස්