සහ සහභාගීත්ව කලපු ධීවර යහපාලනයට අත්වැලක්: තිරසර කලපු සහ ජීවනෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය