ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ප්‍රවනතා: අපේ ඉදිරි ගමන නිවැරදිද?