විදුලි වැට වෙනුවට ජීව තල් ‍වැටක්: දේශීය ඥාණය මත ගොඩනැගුණු තාක්ෂණය