වහලයෙන් ජලය එකතුකිරීම සදහා පොළව මතුපිට වැසිජල ටැංකිය