පියැසි විකල්ප - I (අයි) හැඩැති දැව පරාල : තාක්ෂණික විස්තරය