ප්‍රජා සහභාගීත්ව යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන යෝජනාවලිය: නිකවැරටිය ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශය