පශ්චාත් සුනාමි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුවලදී අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණනය කිරීම : හැදින්වීම