පශ්චාත් ව්‍යසන අවස්ථාවලදී ජීවනෝපාය සංවර්ධනය කිරීම : හැදින්වීම