පශ්චාත් ව්‍යසන අවස්ථාවලදි ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් සදහා යෝග්‍ය ප්‍රවාහන විකල්පයන් : හැදින්වීම