පශ්චාත් ආපදා අවස්ථාවලදී ජීවනෝපාය මාර්ගයන් සංවර්ධනය කිරීම-සැකසුම් උපදෙස් -