දේශීය වී වගාවේ පස සරුකිරීම සදහා කාබනික පොහොර භාවිතා කරමු: තාක්ෂණික විස්තරය