තාවකාලික නිවාස ලබාදීමේදී පශ්චාත් ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබද කෙටුම්පත - සැකසුම් උපදෙස්