තාවකාලික නිවාස තැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු නිර්ණායකයන් - සැකසුම් උපදෙස්