ජීවිකාවට ජීවයක්: ව්‍යසන ප්‍රතිරෝධී තිරසාර ජීවනෝපාය ක්‍රියාවලිය