ගෘහස්ථ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදන පද්ධති - තාක්ෂණික විස්තරය