කුඩා පරිමාණයේ “ප්ලග් ෆ්ලෝ” ජීව වායු ජනකයක් ඉදිකිරීම