කිතුල් හකුරු සෑදීම

වෙළදපොළට නිකුත්කිරීම සදහා කිතුල් හකුරු සකස්කරගන්නා ආකාරය මෙම වීඩියෝව මගින් ප්රදර්ශනය කරයි.මෙය

Download
Collections Food Processing Practical Answers Sugar and Honey United Kingdom
Issue Date 2011
Format Video
Rights Holders Practical Action