කාබනික ක්‍රම උපයෝගී කරගනිමින් උසස් තත්වයේ දේශීය වී වර්ග වගා කිරීම: තාක්ෂණික විස්තරය