කළුගල් අඩුක්කර අත්තිවාරම් බැදීමේ තාක්ෂණය : තාක්ෂණික විස්තරය