කරවිල විජලනයකර සැකසීම

කරවිල විජලනයකර වෙළදපොළට නිකුත්කිරීම සදහා සකස්කරගන්නා ආකාරය මෙම වීඩියෝව මගින් ප්රදර්ශනය කරයි. මෙය ප්රැක්ටිකල් ආන්ස්වර්ස් ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිෂ්පාදනයකි

Download
Collections Food Processing Fruits Practical Answers United Kingdom Vegetables and Roots
Issue Date 2011
Format Video
Rights Holders Practical Action