ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු කාබනික බිත්තර වී නිපදවීම: තාක්ෂණික විස්තරය