ඇඹුල් තියල් සෑදීම

ඇඹුල් තියල් යනු නැවුම් මාළු වලින් සකස්කරගත හැකි රසවත් ආහාරයක්. මෙම වීඩියෝව මගින් ප්රදර්ශනයකරනු ලබන්නේ වෙළදපොළට නිකුත්කිරීම සදහා ඇඹුල් තියල් සකස්කරගන්නා

Download
Collections Farming Fish and Aquaculture Fisheries Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2014
Format Multimedia
Rights Holders Practical Action