ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ට ගැළපෙන (බාධක නොමැති) නිවාස ඉදිකිරීම : තාක්ෂණික උපදෙස්