வீடமைப்பு நிர்மாணத்தில் தரம் உறுதிப்பாடு- சரிபார்த்தற் பட்டியல்