வாரழ்வாதாரத்திற்கு ஏற்புடைய அனர்த்தத்தை எதிர்நோக்கி நிலையான வாழ்வதாரத்திற்கான கட்டமைப்பு