வட - கிழக்கு வீட்டுத்திட்டம் - தச்சு வேலைக்கான தொழிநுட்ப வழிகாட்டி