பெருங்கற்கள்(செதுக்காத) பாவித்து அத்திபாரம் அமைத்தல்