நிலை மாறும் புகலிடம்- கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டிய முக்கிய விதிமுறைகள்