நிரந்தர புகலிடம் சம்பந்தமாக வீடுகள் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சேவைகள் வடிவமைப்பதற்கான திட்டமிடல் செயற்பாடு