தொழில் நுட்ப வழிகாட்டல்- பசளைத் தொட்டி உற்பத்தி செய்தல்