சுனாமியால் அழிவுற்ற கிராமிய போக்குவரத்து முறைமை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான வழிமுறைகள்