சுனாமிக்கு பின்னரான மறுசீரமைப்புப் பணிகளில் கழிவு முகாமைத்துவத்தின் அவசியம்