சுனாமிக்குப் பின்னர் தற்காலிக புகலிடங்களில் திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவம் தொடர்பான வழிகாட்டல்களின் வரைபு