சுனாமிக்குப் பின்னரான நிலைமைகளில் ஜீவனோபாய அபிவிருத்தி