சுனாமிக்குப் பின்னரான சந்தர்ப்பங்களில் ஜீவனோபாய அபிவிருத்தி