சிறிய அளவிலான கரையோர மீன்பிடித்துறையைப் பலப்படுத்தல்