அனர்த்தத்திற்குப் பின்னரான நிலைமைகளில் உள்ளூர் சமூகங்களுக்கான,பொருத்தமான போக்குவரத்துத் தெரிவுகள்