सामूहिक बजारीकरण र यसको व्यवस्थापन

समान उद्देश्य भएका ब्यक्तिहरुको औपचारिक तथा अनपौचारिक समूह, जस्तै तरकारी उत्पादन समूह, बाखा्र पालन समूह, माछा पालन समूह आदिको निर्माण गर्नु पर्दछ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal