समुदायमा आधारित बिपद व्यवस्थापन योजना, नवलपरासी जिल्ला ।