माछापालन

माछापालनका लागि पोखरी निर्माण गर्ने स्थान चयन गर्दा मुख्यतया पानीको स्रोत, जमिनको बनोट, माटोको किसिम, यातायात तथा बजार इत्यादी कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ ।

Download
Collections Livestock Livestock - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2012
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal