भिन्डी लगाउने समय तथा बिउदर

भिण्डी बाली लगाउने उपयुक्त समयको बारेमा स्पष्ट हुने ।भिण्डी बालीका लागि आवश्यक बीउदरका बारेमा थाहा पाउने ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal