भिण्डी बालीको परिचय र जातको छनोट

भिण्डी बालीका लागि उपयुक्त माटो तथा हावापानीका बारेमा स्पष्ट हुने । भिण्डी खेतीको उपयुक्त जातहरू कुन–कुन हुन् र तिनीहरूका गुणको बारेमा स्पष्ट हुने ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal