भिण्डी खेतीमा गोडमेल र सिँचाइ व्यवस्थापन

भिण्डी खेतीका लागि गोडमेल तथा सिँचाइको महत्व र आवश्यकताका बारेमा स्पष्ट हुने ।भिण्डी खेतीमा गरिने गोडमेल र सिँचाइका लागि उपयुक्त समय र व्यवस्थापनको बारेमा स्पष्ट हुने

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal