भन्टा लगाउने समय र नर्सरी व्यवस्थापन

भन्टा खेतीका लागि उपयुक्त समय र आवश्यक बीउका बारेमा स्पष्ट हुने ।व्यवस्थित तरिकाले नर्सरी बनाइ स्वस्थ बेर्ना उत्पादन गर्ने तरिका बारे स्पष्ट हुने ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal