भन्टा बाली टिपाइ (भित्र्याउन)े र बजार व्यवस्थापन

भन्टा खेतीको फसल व्यवस्थित तरिकाले भित्र्याउने बारे स्पष्ट हुने ।भन्टाको फल टिपे पछि त्यसलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने बारे स्पष्ट हुने ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal