भन्टा खेतीको परिचय र जातको छनोट

भन्टा खेतीको सामान्य जानकारी तथा यसका फाइदाहरुका बारेमा स्पष्ट हुने ।भन्टा खेतीका लागि उपयुक्त जग्गा र जातको बारेमा स्पष्ट हुने ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal